Gratis verzending vanaf €60!
Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van “DesignDaily's”, gevestigd aan Gestelsestraat 234 te Eindhoven. DesignDaily's is een merkeigendom van DesignDaily's, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Brabant (Eindhoven) met het inschrijfnummer 17178871. Design Daily's heeft de volgende webshops: Allesvanalessi.nl, Design dailys.nl, Kapstokhaak.nl, Japansdesign.nl, Eindhovensgoed.nl en Designtafeltje.nl

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. designdailys.nl. behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Levertijd binnen 1 a 2 werkdagen. Indien niet op voorraad krijgt iedere order de status spoed. Veelal staan de artikelen al in nota. Dat betekent doorgaans maximaal 5 werkdagen.
2.3 Levering zal dus in principe plaatsvinden binnen 1 tot 7 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot 7 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van AllesvanAlessi.nl ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. Wij informeren u dan ook over de voorraadstatus bij de leverancier/producent, indien we deze kunnen achterhalen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met AllesvanAlessi.nl te ontbinden, door dit even schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan AllesvanAlessi.nl te melden. AllesvanAlessi.nl zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.
2.4 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met AllesvanAlessi.nl ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal AllesvanAlessi.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat AllesvanAlessi.nl het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. In de praktijk gebeurt dit al binnen een paar dagen.
2.6 AllesvanAlessi.nl behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van AllesvanAlessi.nl of de leverancier van het artikel) is beschadigd.
2.7 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van AllesvanAlessi.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal AllesvanAlessi.nl de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. AllesvanAlessi.nl heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Prijzen
3.1 Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro's en inclusief 21% omzetbelasting (BTW). Voor bestellingen in Nederland wordt een bijdrage in de handling- en verzendkosten van €6,50 per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor bestellingen in Nederland van meer dan €50,= wordt géén bijdrage in de handling- en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor artikelen die als zogenoemde briefpost kunnen worden verstuurd (m.a.w. door de brievenbus kunnen) wordt een bijdrage in de handling- en verzendkosten van €2,50 per bestelling in rekening gebracht, indien in Nederland en tenzij anders vermeld of schriftelijk.
3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Privacy
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij AllesvanAlessi.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van AllesvanAlessi.nl .AllesvanAlessi.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
4.2 AllesvanAlessi.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.3 AllesvanAlessi.nl maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
4.4 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
4.5 Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van AllesvanAlessi.nl. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van designdailys.nl. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
4.6 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door designdailys.nl over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van AllesvanAlessi.nl De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Garanties.
5.1 AllesvanAlessi.nl staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.
5.2 De garantietermijn van AllesvanAlessi.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.
5.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.

Offertes
6.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt AllesvanAlessi.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden AllesvanAlessi.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Overeenkomst
7.1 Een overeenkomst tussen AllesvanAlessi.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door AllesvanAlessi.nl.op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 AllesvanAlessi.nl zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van AllesvanAlessi.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht
9.1 AllesvanAlessi.nlis niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van AllesvanAlessi.nl. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 AllesvanAlessi.nl. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is AllesvanAlessi.nl. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Communicatie
10.1 AllesvanAlessi.nl.is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en AllesvanAlessi.nl. dan wel tussen AllesvanAlessi.nl. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en designdailys.nl.

Klachten
11.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door AllesvanAlessi.nl serieus in behandeling worden genomen.
11.2 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij designdailys.nl.(via fax, brief of e-mail (info@designdailys.nl).
11.3 AllesvanAlessi.nl zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. AllesvanAlessi.nl. zal de klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten
12.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door AllesvanAlessi.nl. geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
12.2 AllesvanAlessi.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door AllesvanAlessi.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

Diversen
13.1 Indien de klant aan AllesvanAlessi.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is AllesvanAlessi.nl. gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant AllesvanAlessi.nl. een nieuw adres heeft doorgegeven.
13.2 AllesvanAlessi.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Toepasselijke recht en geschillenregeling
14.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van AllesvanAlessi.nl. is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen AllesvanAlessi.nl en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement 's-Gravenhage kennis, tenzij AllesvanAlessi.nl. er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Herroepingsrecht
15.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
15.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (DesignDaily's gevestigd aan Gestelsestraat 234 te Eindhoven, info@designdailys.nl., Telefoon: +31 (0)40 23 73 774) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
16.1 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
16.2 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
16.3 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
16.4 De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.
16.5 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
16.6 Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).

Contact

Design Daily'sGestelsestraat 234, 5654 AM Eindhoven

Wie zijn wij?

Er zijn meer dan 3000 producten binnen EindhovensGoed.nl verkrijgbaar, en voordat we die er volledig ingezet hebben, willen we u toch al de gelegenheid geven online te shoppen op EindhovensGoed.nl.

Mocht u een bepaald artikel (nog) niet terugvinden, mail ons a.u.b. dan helpen we u snel verder...

Betaalmethoden

Volg Design Daily's op social media